STATUT

STATUT

Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Preambuła:

Gminy Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Puszczykowo i Stęszew sygnatariusze podpisanego w roku 1995 roku porozumienia dotyczącego ochrony środowiska w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz gmina Kórnik, funkcjonalnie i przyrodniczo połączona z terenami otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego wyrażają wolę współpracy, której zasadniczym celem jest harmonijny rozwój środowiska naturalnego społecznego i gospodarczego obszaru umownie nazwanego Mikroregionem Wielkopolskiego Parku Narodowego. Ideą łączącą współdziałanie gmin jest zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i społecznej poprzez rozwój nowych, ekologicznych technologii w budownictwie, bezpiecznych i inteligentnych i energooszczędnych systemów transportu, rozbudowy bazy rekreacyjno-turystycznej i innych elementów służących podniesieniu jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej ochronie obszarów przyrodniczo cennych i ograniczeniu negatywnych następstw niekontrolowanych procesów urbanizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Tworzy się Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego działające na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami).

2. W skrócie nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Mikroregionu WPN.

§ 2

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego”.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość: Puszczykowo.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może być członkiem podobnych organizacji krajowych i zagranicznych lub organizacji międzynarodowych.

3. W organizacjach wymienionych w pkt. 2, Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd lub upoważniona przez niego osoba.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją zainteresowanych gmin.

§ 6

Stowarzyszenie może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów gmin.

§ 8

1. W zakresie wspierania idei samorządu terytorialnego Stowarzyszenie swoje cele realizowało będzie poprzez:

a) wspieranie realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji gmin Mikroregionu WPN,

b) wspieranie i wprowadzanie zintegrowanych i ekologicznych rozwiązań w rozwoju transportu wewnątrz i międzygminnego (w tym dróg rowerowych i wodnych), propagowanie nowej kultury mobilności,

c) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i informatycznej obszaru Mikroregionu WPN,

d) inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć z dziedziny nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, w tym gospodarki wodnej i gospodarki odpadami,

e) inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w dziedzinie promocji oraz rozwoju turystyki i rekreacji inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekologicznej,

f) inicjowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych energooszczędnych technologii w budownictwie oraz propagowanie oszczędności energii i wprowadzania alternatywnych źródeł energii,

g) wspieranie środowisk zainteresowanych rekreacyjnym zagospodarowaniem rzeki Warty.

2. W zakresie obrony wspólnych interesów gmin swoje cele Stowarzyszenie realizowało będzie poprzez:

a) uzgadnianie wspólnej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie wspólnych działań w zakresie harmonijnego rozwoju środowiska naturalnego, społecznego i gospodarczego, w tym racjonalnej polityki przestrzennej,

b) wspieranie działań na rzecz ochrony czystości wód podziemnych i powierzchniowych, w tym czystości rzeki Warty, 2

c) prowadzenie dialogu i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w celu uniknięcia konfliktów związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych,

d) udzielanie poparcia i pomocy w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu wydawnictw poświęconych obszarowi Mikroregionu WPN i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.

§ 9

1. Stowarzyszenie Mikroregionu WPN może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10

1. Stosownie do art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Stowarzyszenie zrzesza gminy.

2. Członkami – Założycielami – Stowarzyszenia są : – gmina Brodnica, – gmina Dopiewo, – gmina Kórnik, – gmina Komorniki, – gmina Mosina, – gmina Puszczykowo – gmina Stęszew

3. W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. Postanowienie to nie odnosi się do członków założycieli.

4. Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy, które przedłożyły uchwały Rad Gmin o przystąpieniu na członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Gminy działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli albo ich zastępców. Członków Stowarzyszenia reprezentuje po dwóch przedstawicieli gmin, w tym Wójt, Burmistrz lub osoby przez nich upoważnione.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

1. korzystania przez swych przedstawicieli z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego działalności statutowej, 3

4. uzyskania pełnej informacji o działalności Stowarzyszenia,

5. pełnego wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia,

6. korzystania ze wszystkich obiektów i urządzeń Stowarzyszenia według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

7. przedstawiciele członków mają prawo do bezpłatnego uczestniczenia w odpłatnych przedsięwzięciach Stowarzyszenia, w tym do bezpłatnego otrzymywania periodyku Stowarzyszenia.

§ 12

Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:

1. popieranie działalności Stowarzyszenia,

2. czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

3. realizacja postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia i upowszechnianie ich w swoim środowisku,

4. pozyskiwanie do współpracy członków wspierających, w tym uznanych specjalistów, w dziedzinach ważnych dla życia Mikroregionu WPN,

5. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne.

§ 13

Utrata członkostwa Stowarzyszenia może nastąpić na skutek:

1. wystąpienia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Rady Gminy – członka,

2. likwidacji gminy,

3. wykreślenia członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego w przypadkach określonych w § 18

pkt. 10 statutu.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

Organami Stowarzyszenia są:

1. Zgromadzenie Ogólne,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

§ 15

1. Kadencja organów Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją Rad Gmin.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia wygasa z chwilą odbycia pierwszego wyborczego Zgromadzenia Ogólnego kolejnej kadencji.

3. Zarząd działa mimo upływu kadencji, aż do wyboru następnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez Zgromadzenie Ogólne. 4

4. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje w trakcie kadencji na wskutek:
a) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne,
b) złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji,
c) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, w trakcie trwania kadencji, organy te mają prawo uzupełnić brakujących członków spośród innych członków Stowarzyszenia. Skład osobowy po uzupełnieniu wymaga zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym.

§ 16

Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenie, jest Zgromadzenie Ogólne, w którym każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.

§ 17

W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą przedstawiciele gmin – członków Stowarzyszenia po 2 przedstawicieli z każdej gminy.

§ 18

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

1. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian na zasadach określonych w § 22 ust.1,

2. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

4. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

6. powoływanie członków Rady Programowej,

7. podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa jednoznacznie właściwości władz Stowarzyszenia.

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia

9. ustalanie wysokości składek członkowskich,

10. podejmowanie uchwał w sprawie przyznaniu diet lub ryczałtów dla Zarządu Stowarzyszenia,

11. podejmowanie uchwał o wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia w przypadkach: − zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok, − uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, − działania na szkodę Stowarzyszenia.

12. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 19

Zgromadzenie Ogólne może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 5

§ 20

1. Posiedzenie zwyczajne zwołuje pisemnie Prezes Stowarzyszenia przynajmniej raz na rok, podając miejsce, termin i porządek obrad Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia winno być wysłane na 14 dni przed terminem jego odbycia.

2. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na umotywowany wniosek przynajmniej trzech członków Stowarzyszenia.

3. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku, Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. W przypadku, gdyby Zgromadzenie Ogólne nie było władne do podejmowania uchwał z braku quorum, Zarząd wyznacza drugi termin posiedzenia, nie wcześniej niż po upływie 30 minut pierwszego terminu, o którym mowa w ust. 1. W takiej sytuacji Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeśli w jego posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/4 przedstawicieli ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

5. Zgromadzenie Ogólne może obradować i podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 21

1. Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym Zgromadzenia Ogólnego dokonane w formie pisemnej jest ważne, jeżeli zostało doręczone na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Żądanie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.

3. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego powinno być zwołane w takim terminie by mogło się ono odbyć w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia żądania.

§ 22

1. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% członków, z wyjątkiem uchwały dotyczącej likwidacji Stowarzyszenia, którą podejmuje się zgodnie z § 32 ust.1.

2. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.

3. Na wniosek przynajmniej jednego członka głosowanie nad uchwałą przeprowadza się w sposób tajny.

§ 23

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd złożony z 3 – 5 członków, w tym Prezesa, 1 – 2 zastępców, 1 – 2 członków.

§ 24

1. Prezes Zarządu wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne spośród kandydatów zaproponowanych przez uczestników Zgromadzenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Zgromadzenie Ogólne spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Zarządu i pozostałych uczestników Zgromadzenia.

3. Zastępców Prezesa wybiera Zarząd na wniosek Prezesa. 6

4. Dla ważności wyboru Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest zgoda osoby wybieranej.

§ 25

Pracami Zarządu kieruje Prezes zwołując jego posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 26

1. Do kompetencji Zarządu należy: − Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz ustalanie planów i programów działalności Stowarzyszenia, − wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego, − podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Ogólnego, zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, − wybór zastępców Prezesa na wniosek Prezesa, − przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu, − reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, − przyjmowanie stanowiska w sprawach dotyczących funkcjonowania Mikroregionu, − utworzenie biura Stowarzyszenia, określenie zakresu działania oraz zatrudnienie jego dyrektora, który jest pracodawcą w odniesieniu do pracowników biura (w rozumieniu Kodeksu Pracy), − ustalanie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przynajmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 27

1. Zarząd może wykonywać swoje zadania i kompetencje przy pomocy zaangażowanych, wyspecjalizowanych osób fizycznych i prawnych.

2. Zarząd może podjąć uchwałę w sprawie zatrudnienia stałych pracowników do obsługi Zarządu Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Warunkiem ważności uchwał jest powiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

4. Do skutecznego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie. Przynajmniej jedną z osób współdziałających musi być Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 28

1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne. 7

2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli budżetu i oceny realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz składa swoje sprawozdania Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu.

3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność większości członków.

4. Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewień- stwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) nie mogą otrzymywać zwrotu kosztów lub wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.

§ 29

1. W celu wspieranie działań Stowarzyszenia Zgromadzenie Ogólne powołuje Radą Programową.

2. Rada Programowa opracuje regulamin działalności, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Ogólne. Regulamin określa tryb i zakres działania Rady Programowej.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: a. wpływy ze składek członkowskich, b. dochody z działalności statutowej, c. dochody z działalności gospodarczej, d. darowizny i zapisy na rzecz Stowarzyszenia, e. dotacje.

2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i skarbnika lub innego upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.

4. W zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość 25.000 EURO, wymagana jest decyzja Zgromadzenia Ogólnego.

5. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

§ 31

Stowarzyszenie prowadzi swoją gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów, dostosowanych czasowo do budżetów gmin.

ROZDZIAŁ  6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Likwidację Stowarzyszenia oraz zmiany w Statucie może uchwalić Zgromadzenie Ogólne na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. 2. Zgromadzenie Ogólne powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 osób.

§ 33

Komisja Likwidacyjna dokona podziału majątku Stowarzyszenia pomiędzy jego członków stosownie do uchwały Zgromadzenia Ogólnego .

§ 34

Do czasu wyboru statutowych władz Stowarzyszenia na Zgromadzeniu Ogólnym, czynności organizacyjne i kierownicze sprawują wójtowie gmin – założycieli Stowarzyszenia. 9