Zarząd
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 lipca 2010 07:53

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd złożony z 3 - 5 członków, w tym  Prezesa i  Zastępcy. Pracami Zarządu kieruje Prezes zwołując jego posiedzenie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Prezes Zarządu

Zofia Springer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Prezesa

Jan Broda, Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członek Zarządu

Włodzimierz Pinczak, Burmistrz Gminy Stęszew

 

 

 

 

 

 

 


Do kompetencji Zarządu należy:

  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz ustalanie planów i programów działalności Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
  • podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Ogólnego, zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • wybór zastępców Prezesa na wniosek Prezesa,
  • przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
  • przyjmowanie stanowiska w sprawach dotyczących funkcjonowania Mikroregionu
  • utworzenie biura Stowarzyszenia, określenie zakresu działania oraz zatrudnienie jego dyrektora,
  • ustalanie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.