Kórnik

KÓRNIK

Warunki przyrodnicze i ochrona środowiska
Ziemia Kórnicka położona w sercu Wielkopolski zachowała szereg walorów środowiska przyrodniczego stanowiącego o jej atrakcyjności. Wśród tutejszych pierwszoplanowych walorów przyrodniczych wymienić trzeba Rynnę Kórnicko-Zaniemyską i lasy zgrupowane w głównej mierze na zachód od niej. Tworzy to doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji na łonie natury.
Jeziora Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej położone są na terenie dwóch gmin. W gminie Kórnik leżą jeziora: Bnińskie, Kórnickie, Skrzyneckie Duże, Skrzyneckie Małe i Borówieckie. Są to zbiorniki przepływowe, leżące w dorzeczu Kamionki będącej dopływem Kopli, która z kolei wpada do Warty (obszar gminy leży w całości w zlewni rzeki Warty). Są wśród nich jeziora śródleśne oraz o brzegach częściowo zalesionych.
Lasy stanowiące 26,5% powierzchni gminy w całości włączone zostały do kategorii lasów ochronnych. Procentowo największą powierzchnię zajmują siedliska borowe. W drzewostanach zdecydowanie dominuje sosna, a na żyźniejszych siedliskach pojawiają się gatunki liściaste, takie jak: dąb, buk, olsza i jesion.
Na terenie gminy Kórnik stwierdzono obecność wielu rzadkich i ginących gatunków roślin, do najważniejszych należałoby zaliczyć: kruszczyka szerokolistnego, grzybienie białe, pierwiosnkę lekarską, tysiącznika, konwalijkę dwulistną, siódmaczka leśnego, zawilce, ziarnopłona wiosennego, konwalię majową i kruszynę pospolitą. W lasach żyje wiele gatunków zwierząt m.in. sarny, jelenie, dziki, a jeziora i przybrzeżne zarośla wykorzystuje wodne ptactwo – w szczególności kaczki krzyżówki, łyski, perkozy dwuczube, czaple i trzcinniczki. Gospodarzem lasów okolic Kórnika jest Nadleśnictwo Babki. Największe kompleksy leśne występują w okolicach wsi: Skrzynki, Kamionki, Czmoń, Czmoniec, Borówiec.
Formy ochrony przyrody
Rogaliński Park Krajobrazowy. W chwili obecnej na terenie gminy Kórnik ochroną objęto najcenniejsze jej obszary. Najwyższą formą ochrony objęty jest fragment doliny Warty wchodzący w skład Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Rozciąga się on w miejscu, gdzie rzeka meandrując, utworzyła na terasie zalewowej liczne starorzecza, stanowiące jej niezwykle malownicze urozmaicenie. Głównym celem poza ochroną krajobrazu w Parku jest ochrona jednego z największych w Europie skupisk wielowiekowych, nawet ok 600-letnich, okazów dębów szypułkowych. Teren Parku jest optymalnym miejscem bytowania dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, rzadkich pajęczaków i owadów.
Jeziora Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej. Drugim ważnym elementem lokalnego systemu obszarów chronionych jest obszar chronionego krajobrazu zlewni jezior kórnicko-zaniemyskich. Został on ustanowiony w 1995 roku dla zachowania jego walorów rekreacyjnych i ekologicznych.
Na terenie gminy Kórnik chroni się też w formie pomników przyrody najokazalsze i najstarsze drzewa. Obecnie ochronie podlega 8 obiektów – 6 z nich to pojedyncze drzewa a 2 pozostałe to aleje.
Zespoły dworsko – parkowe. Szczególnej ochrony wymaga 6 zespołów dworsko-parkowych znajdujących się na terenie miasta i gminy. Do chwili obecnej najlepiej utrzymany i najwartościowszy z przyrodniczego punktu widzenia jest park w Kórniku. Pozostałe znajdują się w Dziećmierowie, Dworzyskach, Pierzchnie, Robakowie i Runowie.

Warto zobaczyć…

Kórnik z uwagi na zachowane bogactwo zabytków jest bez wątpienia jedną z najatrakcyjniejszych i najczęściej odwiedzanych miejscowości w Polsce. Na uwagę zasługują m.in.:
Ratusz w Kórniku – neobarokowy, zbudowany ok. 1907r., murowany, dwukondygnacyjny z mansardowym dachem i wieżyczką zwieńczoną hełmem z iglicą. Po kapitalnym remoncie w 2004r. na północno-wschodniej ścianie budynku dobudowano szklane patio, a pod nowym zegarem swoje miejsce znalazł kur, który codziennie ogłasza mieszkańcom, że właśnie wybiło południe. Obecność kura związana jest z koncepcjami, które obrazują historię powstawania nazwy Kórnik. Otóż, jedna z nich głosi, iż na tych terenach występowały niegdyś w dużych ilościach kury leśne, czyli cietrzewie, głuszce, bażanty. Druga natomiast wskazuje, że przed wiekami hodowano tutaj masowo ptactwo domowe. Miejsce, w którym takowe ptactwo zamieszkuje nazywamy kurnikiem – i stąd właśnie rzekomo nazwa. Przywódczą pozycję w kurniku zajmuje kur, stąd też jego miejsce na wieży ratusza, który – jakby nie było – jest siedzibą lokalnego przywódcy, czyli burmistrza gminy. Każdego dnia w południe można w Kórniku usłyszeć pianie tegoż kura, podobnie jak w Poznaniu można zobaczyć koziołki. Co więcej, również w południe można usłyszeć dobiegający z ratuszowej wieży hejnał kórnicki, co z kolei budzi skojarzenia z hejnałem z wieży kościoła Mariackiego w Krakowie.
Rynek Kórnicki – z XV-wiecznym układem ulic, powstał w wyniku rozszerzenia głównej drogi prowadzącej przez miasto. Otaczające go kamienice mieszczańskie pochodzą z XVIII i XIX w. Na uwagę zasługuje także kryty łamanym dachem gontowym budynek starej poczty z końca XVIII w., znajdujący się przy ul. Poprzecznej.
Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku – gotycki z neogotycką fasadą, wzniesiony w 1437r., ufundowany przez Górków. W II połowie XVIII w. został przebudowany, a w 1826r. gruntownie odbudowany po pożarze. Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII i XIX w. W podziemiach kościoła mieszczą się krypty rodziny Działyńskich i Zamoyskich.
„Ucho Igielne” – przejście do nieistniejącej już bożnicy żydowskiej, gdzie zgromadzono macewy ze zlikwidowanego w 1940r. cmentarza żydowskiego.
Prowent – dawny zespół folwarczny z XVIII- i XIX-wiecznymi budynkami zgrupowanymi przy czworobocznym dziedzińcu. W jednym z nich urodziła się laureatka Nagrody Nobla – Wisława Szymborska.
Rynek Bniński – z piętnastowiecznym układem urbanistycznym oraz XVIII- i XIX-wieczną zabudową.
Ratusz w Bninie – barokowy z mansardowym dachem i charakterystyczną wysoką wieżą, wzniesiony w 1777 r.
Kościół parafialny p.w. Świętego Wojciecha w Bninie – dawny kościół ewangelicki z 1827 r., od 1945 r. jest kościołem parafialnym. Jego wyposażenie stanowią obrazy, rzeźby, kielichy, a także XV-wieczna ośmioboczna chrzcielnica – pochodząca ze zniszczonego przez faszystów gotyckiego kościoła, zbudowanego w Bninie w II poł. XV w.
Zespoły dworsko – parkowe. Malownicze zespoły dworsko-parkowe w Dziećmierowie (na zdjeciu), Dworzyskach, Pierzchnie, Robakowie i Runowie.