Brodnica

BRODNICA

Wieś Brodnica pełni funkcje usługowe dla okolicznych rolników. Działa tu kilka niewielkich zakładów rzemieślniczych i usługowych. Malowniczo położona w starorzeczu doliny Warty wyróżniająca się niezwykłym krajobrazem wiejskim. Gmina w 80 % położona jest w strefie ochronnej ujęcia wody dla miasta Poznania.

Rogaliński Park Krajobrazowy. Jej południowo – zachodnia część znajduje się w obrębie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego gdzie szczególną ochroną objęte są dolina Warty oraz niezwykłe okazy wielowiekowych dębów szypułkowych. W granicach parku i zarówno w granicach gminy znajdują się dwa rezerwaty: Krajkowo i „Goździk Siny” w Grzybnie.

Bogactwo przyrodnicze: duża ilość lasów, ciekawe gatunki flory i fauny, rzeka Warta i walory kulturowe sprawiają, że na terenie gminy rozwinęły się funkcje turystyczne. Około 160 obiektów wpisanych jest do rejestru zabytków, natomiast w dziewięciu miejscowościach gminy zlokalizowane są zespoły dworsko – pałacowe. Część z nich wykorzystana jest do celów turystycznych, najciekawsze to: Jaszkowo – Centrum Hippiki Antoniego Chłapowskiego, Pałac w Brodnicy – doskonała baza noclegowa, szkoleniowa i wypoczynkowa, Manieczki – Muzeum im. Gen. J.Wybickiego.

Szlaki Rowerowe. Dodatkową atrakcją są również szlaki rowerowe: Konwaliowy, Kasztanowy i Śladami gen. Józefa Wybickiego, połączone pętlą z innymi, sąsiadującymi miejscowościami dają możliwość bliższego poznania przyrody, kultury i mieszkańców gminy.
warto zobaczyć…

Neogotycki kościół św. Katarzyny. Z lat 1867 – 74 zbudowany wg projektu znanego architekta Stanisława Hebanowskiego, twórcy Teatru Polskiego w Poznaniu. Wysmukłą wieżę i transept dobudowano w 1890 r. W wyposażeniu kościoła zachowały się: późnobarokowe rzeźby i klasycystyczne tabernakulum. Na zewnętrznej ścianie tablice epitafijne dawnych właścicieli wsi: Moraczewskich i Mańkowskich oraz kaplica grobowa Koźmianów.

Grób gen. Józefa Wybickiego. Przy kościele klasycystyczny, pusty grób gen. Józefa Wybickiego z 1880 r., którego prochy przeniesiono w 1923 r. do kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.


Park podworski.
W sąsiedztwie znajduje się rozległy park podworski, do którego prowadzi aleja 25 kasztanowców zwyczajnych i 12 lip drobnolistnych uznana za pomnik przyrody. W jego centrum wznosi się eklektyczny dwór z około 1890 r., obecnie mieści się tu ekskluzywny hotel. Przed nim pomnik gen. Józefa Wybickiego wg projektu Grzegorza Kowalskiego. Za parkiem duży zespół folwarczny z lat 1889 – 1912 a obok kolonia czworaków z XIX/XX w. ozdobiona w narożach budynków figurami świętych.
Dwór w Grzybnie. Dwór z 1905 r. o charakterze willi podmiejskiej, w holu tablica gen. J. Wybickiego patrona mieszczącego się tutaj Zespołu Szkół Rolniczych. Przy szkole działa popularny zespół folklorystyczny pieśni i tańca „Chabry”.
Kościół p.w. św. Barbary w Jaszkowie. Późnogotycki kościół św. Barbary z poł. XV w., powiększony w XVI w. Wewnątrz prezbiterium nakryte sklepieniem gwiaździstym z połowy XVI w. W barokowym ołtarzu głównym obrazy: Trójcy Św. i św. Barbary w zwieńczeniu. Na ścianach tablice epitafijne rodziny Szołdrskich z 1750 i 1866 r. Położona obok stara plebania z XIX w. mieści Izbę Pamięci poświęconą Edmundowi Bojanowskiemu. W parku krajobrazowym z okazami starych dębów szypułkowych o obwodzie do 530 cm znajduje się pałac z 1912 r. wzniesiony wg projektu Stanisława Mieczkowskiego. Zespół pałacowo parkowy mieści obecnie Centrum Hippiki Antoniego Chłapowskiego.
Majątek Manieczki. Manieczki w latach 1781 – 1822, /z przerwą 1794 – 1807/ należały do Józefa Wybickiego – publicysty, działacza politycznego, twórcy słów hymnu narodowego. W ładnie utrzymanym parku krajobrazowym z poł. XVIII w. znajduje się dwór z 1894 r. z mansardowym dachem i nowszym przedsionkiem z 1912 r. Mieści on muzeum im. gen. Józefa Wybickiego, działa przy nim Oddział Wielkopolski Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. W parku ustawiono liczne głazy narzutowe z tablicami pamiątkowymi i pomnikiem gen. J. Wybickiego z 1992 r. 2 kolumny z tablicą z 1766 r., upamiętniają one pojedynek o dziewczynę dwóch braci Kołaczkowskich, o czym mówi miejscowa legenda. Kaplica z 1786 r. w formie rotundy wystawiona przez gen. J. Wybickiego, informuje o tym tablica fundacyjna umieszczona na zewnątrz.
Szymanowo. W pracowni odlewniczej ART. Product w Szymanowie powstają monumentalne rzeźby i posągi znane m.in. z Poznania: płyta epitafijna króla Przemysła II w katedrze czy pomnik Stanisława Mikołajczyka przed Urzędem Wojewódzkim.
Dwór w Piotrowie. Eklektyczny dwór z przełomu XIX/XX w. powiększony o skrzydło w 1920 r., obecnie własność prywatna.
Dwór w Przylepkach. Dwór z około 1910 r. w typie modernistycznej willi, z mansardowym dachem, własność prywatna. Z Przylepek do okolicznych wsi prowadzą aleje pomnikowych drzew: do Jaszkowa – 59 kasztanowców zwyczajnych i do Brodniczki – 272 lipy drobnolistne.
Dwór w Szołdrach. Dwór z 1750 r. o częściowo zatartych cechach barokowych, rozbudowany w XIX w. Wokół park krajobrazowy z końca XVIII w. z pomnikami przyrody m.in.: 3 platany klonolistne o obwodzie 560 – 480 cm, 2 jesiony wyniosłe 450 i 440 cm.
Drewniany kościół św. Jakuba w Żabnie. Z 1789 r. o rzadkiej konstrukcji sumikowo-łątkowej. Wewnątrz jednolite wyposażenie późnobarokowe z około 1790 r. Wokół kościoła cmentarz, na nim klasycystyczny pomnik nagrobny z 1813 r. fundacji Bilińskich wykonany przez Jastrzębowskiego.

Dwór w Żabnie. Dwór z XIX w. z piętrową wystawką i drewniana wieżyczką. Na początku XX w. mieścił się w nim zbór ewangelicki.